ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (2000-1102) (ฉบับปรับปรุง)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002505
เลข ISBN 9786162113956
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 183
รายละเอียด วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๒ ใช้ได้กับหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา กลุ่ม วิชาภาษาไทย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๑๐ บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ หลักการใช้ภาษาไทย การพูด การเขียน การอ่าน การวิเคราะห์ วิจารณ์สาร และประเมินค่า จากสารต่าง ๆ ในงานอาชีพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208