ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (2000-1103)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อาจารย์ทิพวรรณ หอมพูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002506
เลข ISBN 9786162114281
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 185
รายละเอียด วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา หมวดวิชาสามัญ วิชาสามัญทัว่ ไป กลุ่มวิชาภาษาไทย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในหมวดวิชาสามัญ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 8 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ การใช้ถ้อยคำ สำนวน ประโยค การเลือกใช้สำนวน โวหาร สุภาษิต และคำพังเพย การเขียนโครงการ รายงานวิชาการ การอ้างอิง การพูดที่สร้างสรรค์ในงานอาชีพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.149.205