ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ศิลปะการขาย (2201-2210) (ฉบับปรับปรุง)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002588
เลข ISBN 9786162114021
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 234
รายละเอียด วิชาการศิลปการขาย ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 9 บทเรียน ในแต่ละบทเรียน มุ่งให้ความสำคัญส่วนที เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและส่วนที่ เป็นทักษะประสบการณ์ เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมการขาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน การวางแผนรณรงค์ในการส่งเสริมการขายปัญหา อุปสรรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายไปสูกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมการขายไปสู่กลุ่มพ่อค้าคนกลาง การส่งเสริมการขายไปสู่กลุ่มพนักงาน การประเมินผลการส่งเสริมการขาย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.208.73.179