ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> การฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รัฐชา ชัยชนะ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02005281
เลข ISBN 9786165561518
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 234
รายละเอียด หนังสือการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่งเล่มนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำนิ่ง องค์ประกอบของแหล่งน้ำนิ่ง ปัญหาการปนเปื้อนของสารอาหารในแหล่งน้ำ นิ่ง ซึ่งถือเป็ นปัญหาสาคัญและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทั่วโลกจนส่งผลทำให้คุณภาพน้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำนิ่งเกิดความเสื่อมโทรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178