ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> นโยบายสาธารณะอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006098
เลข ISBN 9789744142962
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 340
รายละเอียด นโยบายสาธารณะ  เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผู้บริหารงานภาครัฐทั่งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจึงต้องเน้นในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาธารณะให้ถูกต้อง พยากรณ์แนวโน้มของพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล กำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายใดๆได้อย่างบูรณาการ และนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134