ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.พ.ต.อ.หญิงนัยนา เกิดวิชัย
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006108
เลข ISBN 9789744143228
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 396
รายละเอียด สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย หลักทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย การตีความกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะเอื้อต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฎิบัติได้เป็นอย่างดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143