ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> สังคมวิทยาอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006725
เลข ISBN 9786115560004
ปีที่นำเข้า 2017-09-28
จำนวนหน้า 192
รายละเอียด สังคมวิทยา เป็นวิชาที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์อย่างเป็นระบบตามกระบวนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคม โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม สภาพปัญหาสังคม และกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม และสามารถประยุกต์ ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านครอบครัว การศึกษา ศีลธรรม การเศรษฐกิจ และการเมือง อย่างเหมาะสม การศึกษาวิชานี้ จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมาก กล่าวคือ นอกเหนือจากเป็นประโยชน์โดยตรงทางด้านวิชาการแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่นักบริหาร นักสังคมสงเคราะห์ นักวางแผน นักศึกษาวิจัยปัญหาสังคม นักพัฒนาและนักธุรกิจทั้งหลายที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้เพราะวิชาสังคมวิทยามีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมพฤติกรรมทางสังคมทุกด้านของชีวิตมนุษย์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134