ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> การเกษตรยั่งยืน : หลักการ แนวทาง และตัวอย่างระบบฟาร์มอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา,ผกาพรรณ สกุลมั่น
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007648
เลข ISBN 9745373729
ปีที่นำเข้า 2018-07-02
จำนวนหน้า 217
รายละเอียด มนุษย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ล้านคนในทุก ๆ 4 วัน ในขณะที่พื้นที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรมีเท่าเดิม หรือลดลงทุก ๆ วัน ทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารมีเหลือน้อยลง ดิน น้ำ ลม ไฟ ถูกทำลายโดยกิจกรรมของมนุษย์ มลพิษเกิดขึ้นทั้งบนดิน ในอากาศ ในน้ำ ฯลฯ อาหารที่มนุษย์บริโภค ข้าว ปลา ผัก ผลไม้ เนื้อ นม ไข่ ฯลฯ มีสารพิษเจือปน เนื่องจากการใช้สารเคมีอันตรายในเกษตร ในปัจจุบันนี้ ทั่วโลกจึงหวนกลับมาคำนึงถึงอาหารที่ปลอดสารพิษ การเกษตรอินทรีย์ การเกษตรทางเลือก วนเกษตร เกษตรปลอดสาร เกษตรชีวภาพ ฯลฯ ในต่างประเทศกล่าวถึงระบบเกษตรแบบ NISA, LISA, Integrated Farming Systems, และอื่น ๆ นอกจากนี้ เรายังได้รับพระราชทานการเกษตรทฤษฎีใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังมีระบบเกษตรสมรม รวมทั้งการเกษตรยั่งยืน ระบบเกษตรต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นทางเลือกใหม่ที่เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาที่กล่าวแล้วข้างต้น หนังสือเล่มนี้จะให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่านทั่วไป ทั้งทางหลักการและทางปฏิบัติว่า การเกษตรยั่งยืนที่แท้จริงคืออะไร และเกี่ยวข้องกับระบบการเกษตรแบบต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งนักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไปควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142