ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เทคนิคงานอะลูมิเนียมอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.ธนิต อาภรณ์รัตน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007951
เลข ISBN 9789743891663
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 100
รายละเอียด หนังสือ เทคนิคงานอะลูมิเนียม เล่มนี้ ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรระยะสั้น 9+1 และ 12+1 กรมอาชีวศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม(เทคนิคโลหะ) พัฒนาขึ้นจากใบความรู้ในวิชางานอะลูมิเนียม ตลอดจนประสบการณ์การสอนวิชางานอะลูมิเนียมเป็นเวลานาน ประกอบกับตำราทางด้านนี้ไม่เคยมีการเรียบเรียงขี้นมาก่อน มีแต่เอกสารของบริษัทผู้ผลิตอะลูมิเนียมที่จัดทำให้กับลูกค้าเอาไว้ประกอบการทำงาน จุดประสงค์ในการเรียบเรียงเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานอะลูมิเนียม ซึ่งวิชานี้ใช้เรียนใช้สอนกันในแผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างเชื่อม และสำหรับผู้สนใจในการทำงานอะลูมิเนียม สามารถนำไปใช้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.129.52