ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร (Calculus 2 For Engineers)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ร.ศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007996
เลข ISBN 9786162133091
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 586
รายละเอียด ตำราแคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร (Calculus 2 for Engineers) เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนและเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีตำราที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นอกจากตำราเล่มนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ และสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สามารถศึกษาเนื้อหาที่มีความสนใจเพื่อใช้ในการประกอบการเรียน การสอนเพิ่มเติม โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1. ระบบพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม 2. เส้น ระนาบ และพื้นผิวในสามมิติ 3. แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ 4. ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย 5. อินทิกรัลหลายชั้น หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับวิศวกร ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาและผู้ที่ต้องการใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72