ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (Calculus 3 For Engineers)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ร.ศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007997
เลข ISBN 9786162133107
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 546
รายละเอียด ตำราแคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (Calculus 3 for Engineers) เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนและเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีตำราที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อีกทั้งตำราเล่มนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ และสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สามารถศึกษาเนื้อหาที่มีความสนใจเพื่อใช้ในการประกอบการเรียน การสอนเพิ่มเติมได้ โดยมีเนื้อหา 1. สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 2. อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 3. อินทิกรัลเชิงตัวเลข 4. อินทิกรัลตามเส้น 5. อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 6. อนุกรมอนันต์ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาและผู้ที่ต้องการใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.133.27