ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 (วงจรไฟฟ้ากระแสตรง)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008036
เลข ISBN 9789743890062
ปีที่นำเข้า 2020-04-24
จำนวนหน้า 370
รายละเอียด หนังสือทฤษฎีวงจรไฟฟ้า1(วงจรไฟฟ้ากระแสตรง)เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิชาเรียนดังกล่าวเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญ มีเนื้อหาทั้งสิ้น 16 บทเรียนโดยที่บทเรียนที่ 1-6 เป็นเนื้อหาพื้นฐานวงจรไฟฟ้าซึ่งทบทวนความรู้เดิมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เนื้อหาบทที่ 7-12 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรโครงข่ายที่ซับซ้อนและมีทฤษฎีการวิเคราะห์และคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของวงจร RLและ RC ในสภาวะชั่วขณะและสภาวะคงตัว ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177