ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ บริษัทอินส์พัล
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008579
เลข ISBN 9786163811714
ปีที่นำเข้า 2020-06-10
จำนวนหน้า 536
รายละเอียด รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ ครบถ้วนในเล่มเดียว ประกอบด้วย (๑) พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑) (๕) พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖) พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗) พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๘) พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙) พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักกฎหมาย ผู้ที่งานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมืองทั้งหลาย และผู้ที่จะต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72