ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน (พิมพ์ครั้งที่ 3)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02009170
เลข ISBN 9786163022547
ปีที่นำเข้า 2023-02-03
จำนวนหน้า 226
รายละเอียด หนังสือกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานเล่มนี้ แต่เดิมใช้ชื่อว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำาพิพากษาศาลฎีกา เล่มที่ 1 กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน” มีการจัดพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง ผู้เขียนเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์มีองค์ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและแนวคำาพิพากษาศาลฎีกา สามารถนำาความรู้นี้ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายแรงงานการจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหนังสือให้สอดคล้องกับหนังสือเล่มอื่นๆ ของผู้เขียนเป็น กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46