ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> ทิศทางการพัฒนา e-Thailand ในประเทศไทย
Rating :
Rating Average : 0.00


Author ศุภรา พันธุ์ศิยะ
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000024
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 5
Description จากข้อตกลงความร่วมมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ขงอ e-ASEAN ทำให้ประเทศไทยจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำประเทศเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.145.223