ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> แนวทางการพัฒนาไอซีทีในสถาบันการศึกษา
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พรรณิภา
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000034
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 8
Description แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก จากแผนพัฒนาดังกล่าว เน้นให้รัฐบาลมีนโยบายการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี ประชากรไทยมีประมาณ 61 ล้านคน โดยประมาณ จะมีเด็กไทยเข้าสู่ระบบการศึกษาปีละประมาณหนึ่งล้านคน เมื่อรัฐบาลมีเป้าหมายที่ให้เด็กทุกคนเข้าสู่ระบบภาคศึกษาบังคับ 12 ปี ซึ่งหมายถึง จะมีนักเรียนจบมัธยมปีที่ 6 ถึงปีละประมาณ ล้านคน หากรัฐบาลมีการวางแผนและหาทางเตรียมการ เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงให้ได้มากขึ้น และใช้ต้นทุนที่น้อยลง การดําเนินการเช่นนี้ก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม วิธีการที่เหมาะสมยิ่ง ในปัจจุบันคือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยดําเนินการจัดการศึกษา และยังเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อดังต่อไปนี้
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.196.222