ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> รายงานการประเมินผลนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT2000
Rating :
Rating Average : 0.00


Author กสทช.
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000040
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 162
Description จากที่รัฐบาลได้รับความเห็นชอบในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (IT2000) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539 และนโยบาย IT2000 ได้ถูกนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย นโยบาย IT2000 ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ภายใต้พันธกิจสามประการได้แก่
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.8.7