ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
Rating :
Rating Average : 0.00


Author บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000041
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 76
Description ในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยได้ประกาศใช้นโยบายสารสนเทศฉบับแรก (IT2000) โดยในช่วงระยะ 5 ปี ภายใต้นโยบาย IT2000 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้ดำเนินการในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยเน้นที่การสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ การเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารงานภาครัฐ 
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.145.223