ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์Author ดรรชนี ใจดี
Publisher สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 01000158
ISBN
Year publisher 2009-04-29
Number of pages 48
Description
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.170.82.159