ภาษาไทย | English

Subject -> ศาสนาและปรัชญา -> การเจริญสติปัฎฐานสูตรใหญ่
Rating :
Rating Average : 1.67


Author อดิศร ภาชนะทิพย์
Publisher สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ ศาสนาและปรัชญา
Subject heading
Content ID­ 01000274
ISBN
Year publisher 2014-07-30
Number of pages 83
Description หนังสือ “การเจริญสติปัฏฐานสูตรใหญ่” ฉบับนี้ เรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระอานนท์จำได้อย่างแม่นยำ บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในการทำสังคายนาครั้งแรกดังกล่าว และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก อดุล จันทนปุ่ม วันที่ 2023-07-26 21:46:20
 
อ่านไม่ได้ครับ
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก แสงจันทร์ ชนะฟ้อง วันที่ 2019-05-31 21:05:51
 
กดอ่านในโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะ
 
35.172.230.21