ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
Rating :
Rating Average : 1.25


Author ราชันย์ ภู่มา
Publisher กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000399
ISBN 9786163163004
Year publisher 2016-05-25
Number of pages 541
Description สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพรรณพืชที่พบในประเทศไทย ทั้งพืชพื้นเมืองไม้ดอกและไม้ปลูกประดับต่าง ๆ พร้อมคำบรรยายและภาพประกอบไว้กว่า ๑,๖๐๐ ชนิด ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดทำหนังสือสารานุกรมพืชฯ ในครั้งนี้จึงนับเป็นการส่งเสริมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะทรัพยากรพืชของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพืชและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในวงกว้าง และเสริมสร้างความยั่งยืนมั่นคงของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของประเทศไทย
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.140.84