ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000453
ISBN 9786169180548
Year publisher 2020-06-15
Number of pages 106
Description สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นผู้บริหาร ทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ตั้งแต่ปี 2556 อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.92.164.9