ภาษาไทย | English

Subject -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทยAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
Subject heading -
Content ID­ 01000482
ISBN 0000
Year publisher 2020-06-18
Number of pages 45
Description อาหารและโภชนาการ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องใช้พลังงานและสมรรถภาพทางร่างกายสูงมากทั้งในแง่ของ การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การบริโภคอาหารของนักกีฬาที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะทำ ให้นักกีฬามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เพียงพอสำหรับการฝึกซ้อม และพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนั้น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการแนว ทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย และจัดทำ “คู่มือโภชนาการที่เหมาะสม สำหรับนักกีฬาในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาหารไทยที่เหมาะสมที่มีสารอาหารเพียงพอ ต่อความต้องการร่างกายสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย และลดการนำเข้าอาหารเสริมสำหรับนักกีฬาจาก ต่างประเทศและเป็นการเพิ่มมูลค่าอาหารไทย
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

107.21.85.250