ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระบบเทปน้ำหยดเพื่อการเกษตรชุมชนออนใต้Author สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000486
ISBN 0000
Year publisher 2020-06-18
Number of pages 47
Description เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่หนึ่ง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนออนใต้อยู่นอกเขตชลประทาน (เขื่อนแม่กวง) ดังนั้นในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ชุมชนออนใต้ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนจากแหล่งน้ำต่างๆ ภายในชุมชนแห้งขอดลง เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน (อ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อ่างเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน ลำน้ำแม่ออน ลำเหมือง ตลอดจนระดับน้ำบ่อตื้นหลายแห่งของชุมชนที่ลดต่ำลง และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการสูบน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76