ภาษาไทย | English
Author สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000492
ISBN 9786169308645
Year publisher 2020-06-18
Number of pages 474
Description ตลอดระยะเวลา 16 ปี สวก. ได้ดำเนินงานมาด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาบุคคลากรนักวิจัย รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศวิจัยด้านการเกษตร ทำให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในภาคการเกษตร จนเกิดผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัยเกษตรที่ทาง สวก. ได้สร้างสรรค์ขึ้น ได้ถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าง แพร่หลาย ทาง สวก. จึงได้จัดรวบรวมบทคัดย่องานวิจัยของ สวก. เพื่อเผยแพร่เป็นคลังข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้สนใจในทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังว่า คลังข้อมูลนี้จะจุดประกายให้แก่ประชาคมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การวิจัยการเกษตรของประเทศไทยต่อไป
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76