ภาษาไทย | English

Subject -> วิทยาศาสตร์ -> แนวทางการจัดการขยะอาหารในครัวเรือน : Guidelines for Food Waste Management in HouseholdsAuthor ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธ์ุ
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ วิทยาศาสตร์
Subject heading -
Content ID­ 01000527
ISBN 9786165656870
Year publisher 2020-10-20
Number of pages 96
Description หนังสือแนวทางการจัดการขยะอาหารในครัวเรือน ให้ความรู้และแนวคิดด้านขยะอาหาร (Food Waste) และการกำจัดขยะอาหาร (Waste Management) เป็นหนังสือทางวิชาการในการสร้างนวัตกรรม (Innovative Approach) เกี่ยวกับขยะอาหารที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขอันดับหนึ่งของประเทศต่าง ๆ และปัญหา ขยะอาหารดังกล่าวมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของโลกและการดำรงชีวิตของมนุษยชาติ
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.247.184