ภาษาไทย | English

Subject -> ทั่วไป -> การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
Rating :
Rating Average : 0.00


Author อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ ทั่วไป
Subject heading -
Content ID­ 01000531
ISBN 9786165825306
Year publisher 2021-06-10
Number of pages 173
Description เอกสารประกอบการสอนนี้มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 หน่วยการเรียน ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ รูปแบบหรือกระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี ศิลปะการสร้างเสริมบุคลิกภาพ การฝึกทักษะความกล้าแสดงออกด้วยมารยาทและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยภายในเอกสารจะชี้ชวนให้ผู้เรียนได้ขบคิดถึงความยุ่งยาก ความสลับซับซ้อนและความแตกต่างของปัญหาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทางานผ่านเทคนิคที่หลากหลายจากองค์ความรู้ชุดต่างๆ
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Priyanut Archawatthanakun วันที่ 2021-06-11 12:41:37
 
อ่านไม่ได้กดคืนก็ไม่ได้ต้องทำยังงัยคะ
 
44.192.247.184