ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลกAuthor สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000532
ISBN 9786163161543
Year publisher 2021-08-03
Number of pages 258
Description ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ที่ใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ พระราชกรณียกิจของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาสังคม ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อไป
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.4.147