ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (2000-1520) (ฉบับปรับปรุง)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุนิดา พุ่มจีน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002529
เลข ISBN 9786162113864
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 164
รายละเอียด วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และวิชาสามัญ พื้นฐาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้ แบ่งเป็น 8บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และ ส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ เนื้อหาเกี่ยวกับ เลขยกกาลัง(Exponent) ลอการิทึม(Logarithm) สถิติและการนำเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าส่วนกลาง การกระจายข้อมูล การวัดตำแหน่งของข้อมูล ความน่าจะเป็น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.81.73.233