ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004137
เลข ISBN 9786165561457
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 392
รายละเอียด แคลคูลัสนับได้ว่าเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องนำความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิชาเฉพาะด้าน หรือวิชาขั้นสูง ในสาขาวิชาเอก ดังนั้น ในตำราแคลคูลัสหนึ่งตัวแปรเล่มนี้ ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เนื้อหามีความครอบคลุม และทันสมัยมากที่สุด ประกอบด้วย 7 บทเรียน ได้แก่ บทที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง บทที่ 2 การหาอนุพันธ์ บทที่ 3 การประยุกต์อนุพันธ์ บทที่ 4 การหาปริพันธ์ บทที่ 5 ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ บทที่ 6 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ และบทที่ 7 การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ซึ่งสำหรับเนื้อหาในแต่ละบทนั้น ได้กล่าวถึงแนวคิด บทนิยาม ทฤษฎีบท สรุปหลักการ/ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งยกตัวอย่างและแสดงวิธีทำอย่างละเอียด ตลอดจนมีแบบฝึกหัดสำหรับให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจในแต่ละหัวข้ออีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.179.41