ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> ชีววิทยา : ปฎิบัติการอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สิริภัทร์ พราหมณีย์, ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, ลักษณา กันทะมา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007622
เลข ISBN 9786165560719
ปีที่นำเข้า 2018-06-12
จำนวนหน้า 162
รายละเอียด ชีววิทยา : ปฏิบัติการ เป็นหนังสือที่ให้ผู้อ่านเรียนรู้ทฤษฎีทางชีววิทยาขั้นพื้นฐาน ทำการทดลองปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ ทุกบทจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละบท ทฤษฎีสั้นๆ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระก่อนทำการทดลองปฏิบัติการ การทดลองและปฏิบัติการ และแบบฝึกหัดท้ายบท นอกจากนี้ยังมีบรรณานุกรมและภาคผนวก เนื้อหาสาระมี 11 บท ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์ การเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การเปลี่ยนแปลงพลังงานในสิ่งมีชีวิต การลำเลียงในสิ่งมีชีวิต การแบ่งเซลล์ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต และนิเวศวิทยา คาดว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นิสิต และผู้ที่อ่านเรียนรู้และเข้าใจชีววิทยาขั้นพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142