ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การสังเคราะห์พอลิแลกไทด์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียมอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007642
เลข ISBN 9786165562263
ปีที่นำเข้า 2018-06-29
จำนวนหน้า 135
รายละเอียด การสังเคราะห์พอลิแลกไทด์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตแลกไทด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพอลิแลกไทด์ การประยุกต์ใช้งานของพอลิแลกไทด์ สมบัติการย่อยสลายของพอลิแลกไทด์ และการศึกษาปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของแลกไทด์ ที่อาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม โดยเน้นงานวิจัยในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียมที่มีลิแกนด์ล้อมรอบชนิดเตตระเดนเทต และไบเดนเทต ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในด้านการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้สำหรับการผลิตพอลิแลกไทด์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143