ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การขาย 1อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นางสาวสายนภา รามพงษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง การขาย
รหัสหนังสือ­ 02001537
เลข ISBN 9749123484
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 211
รายละเอียด หนังสือการขาย 1 รหัสวิชา 2200-1005 เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ซึ่งเป็นวิชาชีพพื้นฐานของประเภทวิชา พาณิชยกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความรู้พื้นฐานของงานขายประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการลูกค้า คู่แข่งขัน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในงานอาชีพขาย และตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการขาย ผู้เรียบเรียงได้ยึดจุดประสงค์และมาตรฐานรายวิชาเป็นหลัก ในการจัดเนื้อหาวิชาและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกัน เพื่อการบรรลุผลของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7