ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเมืองและการปกครอง -> การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนา
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเมืองและการปกครอง
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006120
เลข ISBN 9789744143556
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 334
รายละเอียด เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย กรอบแนวคิดและปัญหาในการกระจายอำนาจทางการคลัง ความสำคัญของการบริหารการเงินการคลัง รายรับ เงินโอน เงินอุดหนุน เงินกู้ยืม รายจ่าย งบลงทุนและระบบงบประมาณ รวมทั้งภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและสามารถนำหลักการและแนวทางต่างๆ ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21