ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006121
เลข ISBN 9789744143563
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 324
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา วิชาการบริหารการพัฒนา โดยมุ่งเน้นในด้านการบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1. แนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนา 2. การบริหารการพัฒนาของไทย : โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และกระบวนการดำเนินงาน 3. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาของการบริหารการพัฒนาของไทย 4. แนวโน้มการบริหารการพัฒนาของไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.95.36