ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001007
เลข ISBN 9748328961
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 247
รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรปริญญาตรี วิชาการจัดการและบริหารองค์กรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) หลักการจัดการและการบริหารองค์กรทั่วไป ได้แก่ กระบวนการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การพยากรณ์ยอดขาย การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน และ (2) หลักการจัดการระบบการผลิตขององค์กรอุตสาหกรรม ได้แก่ การจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวก การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและการควบคุมบริหารพัสดุคงคลัง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอุตสาหกรรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67