ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บรรจง จันทมาศ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001192
เลข ISBN 9744430001
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 183
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นตามเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาตรงกับวิชา การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ของ กรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 เนื้อหาจะประกอบด้วยระเบียบวิชา PDCA ซึ่งเป็นวงจรที่ใช้ในการบริหารงานที่เป็นขั้นตอนในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการจัดกิจกรรมในองค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานนั้น ๆ และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ซึ่งเป็นกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ และข้อบกพร่องในงานหรือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 มาตรฐานหลักการบริหารคุณภาพ ข้อกำหนดในระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งในเรื่องการเพิ่มผลผลิต
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143