ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร ; HACCP
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001195
เลข ISBN 9748328724
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 210
รายละเอียด เป็นหนังสือคู่มือการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP หรือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยตามข้อกำหนดหลักการทั่วไปว่าด้วยสุขลักษณะอาหารของ Codex และมีแนวโน้มที่จะประกาศให้มีการบังคับใช้ระบบ HACCP ในอนาคต เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และใช้เป็นตำราการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143