ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชรี นฤทุม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001776
เลข ISBN 9745370568
ปีที่นำเข้า 2010-06-17
จำนวนหน้า 188
รายละเอียด สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 หลักการส่งเสริม เพื่อปูพื้นฐานหรือทบทวนความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้อ่านก่อน เพราะ “การพูด การประชุม และการเขียน” เป็นกระบวนการที่ถูกนำมาใช้ในงานส่งเสริมเกือบทุกรูปแบบ เช่น ในการฝึกอบรม การสาธิต การจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ เป็นต้น ตอนที่ 2 หลักการพูด ได้แสดงให้เห็นความสำคัญของการพูด วิธีการพูด องค์ประกอบของการพูด ทั้งด้านผู้ฟัง ตัวผู้พูด และเนื้อหาสาระในการพูด การปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้พูด และเทคนิคที่ทำให้การพูดประสบความสำเร็จ เป็นต้น ตอนที่ 3 หลักการประชุม ได้แสดงถึงหลักการจัดการประชุมที่ดี บทบาทและหน้าที่ของประธาน สมาชิก และเลขานุการของที่ประชุม การประชุมรูปแบบต่าง ๆ และเทคนิคที่ใช้ เป็นต้น ตอนที่ 4 หลักการเขียน ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเขียน วิธีการเขียนบทความ เอกสารเผยแพร่ทางการเกษตร ข่าว บทวิทยุ และบทโทรทัศน์ เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30