ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> เคมีอนินทรีย์ Iอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ลัดดา มีศุข
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง อนินทรียเคมี
รหัสหนังสือ­ 02005921
เลข ISBN 9786165561372
ปีที่นำเข้า 2016-05-24
จำนวนหน้า 237
รายละเอียด หนังสือเคมีอนินทรีย์ I เล่มนี้ เริ่มด้วยประวัติของเคมีอนินทรีย์ การกำเนิดธาตุและการเกิดโลก รวมทั้งทฤษฎีบิ๊กแบงอย่างย่อ ๆ ในส่วนของเนื้อหาวิชาเคมีอนินทรีย์ แบ่งเป็น 9 บท ได้แก่ บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม สเปกตรัมอะตอม สมมาตรของออร์บิทัล สถานะอะตอมและสัญลักษณ์เทอม บทที่ 2 โมเลกุลโคเวเลนต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับโมเลกุลโคเวเลนต์ การใช้ออร์บิทัล-d ในโลหะ พันธะที่มีหลายศูนย์กลาง บทที่ 3 สมมาตรและกลุ่มจุด รวมทั้งการนำทฤษฎีกลุ่มไปใช้ใน vibrational spectroscopy บทที่ 4 พีริออดิซิที สมบัติต่างๆ ที่มีลักษณะพีริออดิกรวมทั้งผลการบัง บทที่ 5 ของแข็งอนินทรีย์ ลักษณะของของแข็งแบบต่างๆ บทที่ 6 แรงเคมี ลักษณะของแรงเคมี หรือพันธะเคมีแบบต่างๆ รวมทั้งอิทธิพลของแรงเคมี ต่อจุดเดือด จุดหลอมเหลว และการละลาย บทที่ 7 เคมีของกรด และเบส นิยามกรดเบสต่างๆ รวมทั้งนิยามของลักซ์-ฟรัด และยูซาโนวิช บทที่ 8 เคมีในตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ แอมโมเนีย กรดซัลฟิวริก ตัวทำละลายอะโพรทิก และเกลือหลอมเหลว บทที่ 9 ศักย์ขั้วไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้าในเชิงเคมีอนินทรีย์ รวมทั้งแผนผังฟรอสต์ และเคมีไฟฟ้าในตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ มีดัชนีท้ายเล่มเพื่อความสะดวกในการค้นหาคำหรือนิยามที่สนใจ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.76.25