ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเมืองและการปกครอง -> รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฏษฎีอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเมืองและการปกครอง
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006104
เลข ISBN 9789744143167
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 395
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีวิวัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายครอบคลุมกว้างขวางด้วยความคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้อย่างหลากหลายในเชิงสหวิทยาการ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.154.90