ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006111
เลข ISBN 9789744143266
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 325
รายละเอียด สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึง ความสัมพันธ์ของสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาชนบท ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและชนบท การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมชนบททั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคมชนบท วิถีชีวิตชนบทและโครงสร้างทางสังคมชนบท ตลอดจนปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับสังคมชนบท ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177