ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006115
เลข ISBN 9789744143396
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 202
รายละเอียด สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความหมายของสถิติ ประเภทของสถิติ การสุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ และการประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.97.59