ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 1อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร
รหัสหนังสือ­ 02006272
เลข ISBN 9786165561891
ปีที่นำเข้า 2017-03-09
จำนวนหน้า 342
รายละเอียด ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ อาหาร พื้นฐานเกี่ยวกับสวนประกอบอาหาร จุลินทรีย ในอาหาร อาหารดัดแปรพันธุกรรม การเก็บรักษาเมล็ด ธัญพืช วัตถุเจือปนอาหาร ตลอดจนหลักการแปรรูป อาหาร โดยอธิบายถึงปฎิบัติการเฉพาะหนวย การ แปรรูปโดยใชความรอน การแชเยือกแข็ง การทําแหง การใชพลังงานไมโครเวฟ และการฉายรังสีอาหาร การ ถนอมรักษาอาหารดวยสารเคมี คุณภาพอาหารและการควบคุม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.237.183.249