ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร
รหัสหนังสือ­ 02006273
เลข ISBN 9786165561907
ปีที่นำเข้า 2017-03-09
จำนวนหน้า 339
รายละเอียด ความรูในดานเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไดแก นม ไข เนื้อ สัตว สัตวนํา ไขมัน นํามัน ผัก ผลไม เมล็ดถั่ว นัต พืชหัว ธัญชาติ ขนมอบ เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ลูกกวาด และช็อกโกแลต อาหารหมักดองและแนวทางการจัดการ สุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนให แนวคิดดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.216.28.250