ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> ARDA’s IP for Utilization จาก เกษตร สู่ นวัตกรรมผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000481
เลข ISBN 9786169308607
ปีที่นำเข้า 2020-06-18
จำนวนหน้า 248
รายละเอียด สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ให้ทุนสนับสนุน งานวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย นอกจากนี้ สวก. ยังตระหนักถึงความสำคัญของ องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากผลงานวิจัย จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา เพื่อป้องกันการละเมิด และคุ้มครองตามกฎหมาย การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สวก. ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 230 เรื่อง และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนไปแล้ว 91 ราย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม การเกษตรและการลงทุนทางธุรกิจ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การสร้าง ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ของ สวก. ได้นำมารวบรวมไว้เป็นหนังสือ ARDA’s IP for Utilization จากเกษตรสู่นวัตกรรม ใน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) ข้าว 2) สมุนไพรและเครื่องสำอาง 3) อาหาร 4) ปาล์มนํ้ามัน 5) ประมง 6) เครื่องจักร และ 7) เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งเป็นอีกช่องทางให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าถึงการขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเพิ่มโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมบนฐานการใช้วัตถุดิบทางการเกษตร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.189.51