ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> ปฐพีวิทยาเบื้องต้นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง ปฐพีวิทยา
รหัสหนังสือ­ 02005920
เลข ISBN 9745376728
ปีที่นำเข้า 2016-05-23
จำนวนหน้า 564
รายละเอียด เป็นตำราด้านปฐพีวิทยาที่ได้รับความนิยมเชื่อถือมากที่สุด มีการจัดพิมพ์ยาวนานต่อเนื่องกันมากว่า 30 ปี การพิมพ์ครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 10 ที่มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเดิมแทบทุกบทโดยคณะอาจารย์ 25 ท่าน ทำให้ได้ตำราด้านปฐพีวิทยาเบื้องต้นที่มีเนื้อหาครอบทุกด้านรวม 21 บท โดยครอบคลุมวิชาการด้านการเกิดของดิน สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และทางชีวภาพ การบำรุงรักษาดิน หลักในการใช้ดินให้เป็นประโยชน์ในทางการเกษตร การอนุรักษ์ดิน ภาวะมลพิษของดินและการจัดการ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยกำเนิดของดิน สมบัติทางฟิสิกส์ ความชื้น การถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิของดิน สารคอลลอยด์ในดิน ดินเป็นกรด ดินเค็มและการแก้ไข สิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารพืช ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุรอง จุลธาตุอาหาร ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย สัณฐานของดินและการสำรวจจำแนกดิน การกร่อนของดิน การอนุรักษ์และการจัดการดิน ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้วัสดุเหลือใช้ มลพิษของดินและการจัดการ นับเป็นตำราปฐพีวิทยาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาปฐพีวิทยาขั้นสูงต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.2.72