ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การใช้ภาษาไทยในวงราชการอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ปรียา หิรัญประดิษฐ์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006075
เลข ISBN 9789744143570
ปีที่นำเข้า 2016-08-31
จำนวนหน้า 321
รายละเอียด หนังสือ การใช้ภาษาไทยในวงราชการ เล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในวงราชการและทักษะการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตลอดจนอธิบายถึงแนวทางในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบไว้อย่างละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการใช้ภาษาไทยในวงราชการได้อย่างถูกต้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143