ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ระเบียบวิธีวิจัยอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤษานันท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006097
เลข ISBN 9789744142931
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 332
รายละเอียด การเกิดของการบริหารจัดการที่ดีเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการทำวิจัยที่ถูกต้องและเป็นระบบ ได้มาตรฐานทางวิชาการ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยอันประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย การกำหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัยและผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.76.25