ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> หลักการจัดการลุ่มน้ำอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เกษม จันทร์แก้ว
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006297
เลข ISBN 9789749934661
ปีที่นำเข้า 2017-03-14
จำนวนหน้า 351
รายละเอียด หลักการจัดการลุ่มน้ำเป็นหนังสือที่บรรยายเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ทุกๆ รูปแบบการใช้ที่ดินที่สัมพันธ์ต่อการจัดการน้ำตามหลักการและวิธีการทาง อุทกวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับฝน การซึมผ่านผิวดินลงสู่ห้วยลำธารเป็นน้ำท่า เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วยเหตุดังกล่าว หลักการจัดการลุ่มน้ำจึงได้เน้นการเก็บน้ำไว้ในดินและเก็บดินให้อยู่กับที่ เพื่อมิให้น้ำในฤดูฝนมากเกินไปจนเกิดน้ำท่วม และแห้งแล้งในฤดูแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ำ แต่การจะดำเนินการได้นั้น ต้องมีความรู้และความเข้าใจตลอดจนมีความสามารถในการผสมผสานการจัดการดิน พืช น้ำ และมนุษย์ได้ย่างกลมกลืน และท้ายสุด ผู้เรียนจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในหลักการจัดการพื้นที่เพื่อการจัดการน้ำ นั้นจากความรู้ต่างๆ ที่เฉพาะในเล่มนี้ด้วยความเข้าใจอย่างดีก่อน จึงจะสามารถผสมผสานการจัดการทั้งระบบลุ่มน้ำให้ได้น้ำปริมาณที่เหมาะสม คุณภาพดี และไหลในลำห้วยลำธารอย่างสม่ำเสมอตลอดไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.60.197